Vedtægter

VEDTÆGTER FOR Åstrup Vandværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar).

Navn og hjemsted:
§1  Selskabet er stiftet den 18. juni 1941 som et andelsselskab, navn oprindeligt  “Åstrup og Omegns Vandværk”. Selskabets navn er “Åstrup Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune.

Formål:
§2   Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for Guldborgsund Kommune gældende ”Fælles regulativ for private almene vandværker” –  (i det følgende omtalt ”regulativet”) at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest mulig driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne, skal dække forsvarlig afskrivning af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmer:
§3   Selskabets medlemmer er grundejere – inden for vandværkets forsyningsområde – som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet, og det for vandværket gældende takstblad, eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder:
§4   Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse eller anmodning udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser:
§5
   For enhver af selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.

Udtræden af selskabet:
§6   Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun finde sted

 • Ved ejendommens nedlæggelse og sletning som selvstændigt matr. nr. eller ekspropriation o.l. forudsat at vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, alt på ejers bekostning, ligeledes skal ejendommens – medlemmets – andel af selskabets gæld være betalt.
 • Ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives, dog først efter udløb af eventuelle, i regulativet, nævnte frister. Efter eksklusionen afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes dette som nytilslutning.
 • Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udlodder andel i selskabets formue eller andre værdier, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer / købere:
§7   Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlem, vil – mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde bestemmelserne i regulativet og vandværkets vedtægter, bortset fra bestemmelserne om andelsret og hæftelse.

Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til vandværket samt stikledningstilsvar.

Anlæg:
§8   Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, evt. højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledninger og stikledninger, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning og stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private.

Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet

Ledninger over privat grund:
§9  
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme/privat grund, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene.

Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter, forhandling med skadelidte og bestyrelsens skøn, rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindelig gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse kan sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen: 
§10   Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.

Evt. ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end evt. lejere med vand, jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt, jfr. regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelser af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning eller andre påbud fra bestyrelsen, jfr. ovenfor, pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

Generalforsamling:
§11   Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en for forsyningsområdet, fuldt dækkende dag- eller ugeavis.

Forslag, som ikke er på dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling, skal afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest den 15. i forudgående måned – februar.

Sådanne forslag skal, om ikke i sin fulde ordlyd, så i forståelig form, offentliggøres sammen med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af to stemmetællere.
 3. Beretning om det forløbne år.
 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
 5. Budget for det kommende år fremlægges, herunder evt. ændringer af takstbladet.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor og evt. suppleant.
 8. Behandling af indkommende forslag.
 9. Eventuelt.

Revisorer og suppleant kan genvælges.

Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne, til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden for 2 måneder efter modtagelsen af begæringen.

Der udarbejdes skriftlig referat af generalforsamlingerne, som underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemning:
§12   Intet medlem har mere end en stemme pr. ejendom vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Ethvert medlem kan ved fuldmagt, lade sig repræsentere ved en søn / datter over 18 år, ægtefælde, samlever, advokat eller revisor.

Købere i henhold til § 7, har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinære som på ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpelt stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring, mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling.

Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt, vedr. den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen form for generalforsamling, før alle lån og hæftelser på vandværket er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af vandværkets långivere.

Bestyrelsen.
§13   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne, for 2 år af gangen, idet der hvert år, på den ordinære generalforsamling, afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser/kørsel vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de, efter dens eget skøn, nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Anlægsvirksomhed der overstiger det vedtagne budget, inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen, indtræder en suppleant.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Tegningsret:
§14
   Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter til betaling i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden udbetaling være attesteret af kassereren eller formanden samt et bestyrelsesmedlem.

Regnskabet:
§15   Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer, samt af en af bestyrelsen evt. antaget revisor, inden den 15. februar.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne, formanden og kassereren.

Opløsning:
§16   Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i § 12, angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Ikrafttræden:
§17
   Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2015.

Formand: Bent Jørgensen

Næstformand: Søren W. Andersen

Kasserer:           Flemming Hansen

Bestyrelsen:      John Nielsen, Chresten Fisker,

Dirigent:            Vagn Lollike

Nærværende vedtægter er endelig godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2015.
Samtidig erstatter nærvværende vedtægter alle tidligere vedtægter for “Andelsselskabet Åstrup og Omegns Vandværk” – nu Åstrup Vandvær a.m.b.a.

Du kan læse mere om fællesregulativet her: ”Fællesregulativet for private almene Vandværker